zuc obavijestNa temelju Zakona o cestama (Narodne novine, broj: 84/11), te objašnjenja Državne geodetske uprave, Središnji ured, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije objavljuje:

JAVNI POZIV

 

 

I.

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste broj ŽC 3124 u dužini od 450 m. Predmetna nekretnina se nalazi na dijelovima k.č. br. 3913/3, 3919/3, 3913/1, dio 384 i 3415/14 u k.o. Popovača. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama o započinjanju i tijeku postupka evidencije.

II.

Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javne ceste u vlasništvu RH s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije obavit će Davor Jež iz Popovače, ul. jorgovana 14.

III.

Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta izvršit će ovlašteni predstavnik Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Nevenka Radanović i Davor Jež dipl.ing.geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka. Obilježavanje granica izvršit će se 04. lipnja 2018. godine u vremenu od 10 do 14 sati, u slučaju vremenskih nepogoda prvi slijedeći radni dan.

IV.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste moguće je obaviti radnim danom od 11. lipnja 2018. do 15. lipnja 2018. godine u vremenu od 9 do12 sati u prostorijama tvrtke ZAJEDNIČKI GEODETSKI URED u Popovači, ulica jorgovana 14. Svi zahtjevi i dodatna objašnjenja mogu se zatražiti usmeno na zapisnik ili pismeno u roku od 8 dana od završetka javnog uvida na adresu: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije,ul. Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak.

KLASA: 030-01/18-04/09
UR.BROJ: 2176-80-42-18-4
U Sisku, 18 .05.2018. godine

Ravnatelj:
Stipo Šapina