Na temelju Zakona o cestama (NN 84/2011), te objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije objavljuje:

JAVNI POZIV

 

I.
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela lokalne ceste br. 33141 u k.o. Kozarice na potezu od kućnog broja 4 do kućnog broja 24 u Kozaricama u dužini cca 1000 m. Predmetna cesta je dio k.č.br. 1503 u k.o. Kozarice, dok je preostali dio k.č.br. 1503, u dužini cca 300 nerazvrstana cesta kojom upravlja Grad Novska. Ovim putem se obavještava nositelje prava na predmetnim nekretninama o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja.

II.
Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javne ceste u vlasništvu RH s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije obavit će Stipan Cikojević dipl.ing.geod. ovlašteni inženjer geodezije, broj upisa u komoru ovlaštenih inženjera 205, zaposlen u tvrtki MS-GEO d.o.o. Novska.

III.
Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena županijska cesta izvršit će ovlašteni predstavnik Županijske uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije Nevenka Radanović, geodetski tehničar i Stipan Cikojević dipl.ing.geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka. Obilježavanje granica izvršit će se 17.10.2018. u vremenu od 9h do 11h.

IV.
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja županijske ceste moguće je obaviti radnim danom od 20.10.2018. do 25.10.2018. godine u vremenu od 8h do 9h u prostorijama tvrtke MS-GEO d.o.o., Bukovačka 25 u Novskoj.

V.
Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije 8 dana po završetku javnog uvida ili do 02.11.2014.godine na adresu: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 SISAK.

Klasa: 030-01/18-04/12 Ravnatelj:
Urbroj: 2167-80-42-18-4 Stipo Šapina
Sisak, 01.10.2018. .